Review of Shoals [12k1060]

His Voice (CZ)

Je to až paradoxní situace. V dob, kdy se ambientní ve ejnost se svými protagonisty tém odvrátila od své etnické v tve sm rem k elektroakustickým improvizacím a postmoderním manipulacím, odrážející p edevším atmosféru urbanizovaného prost edí, Taylor Deupree se pomalu ubírá opa ným sm rem. Odvrhl syntezátory, obklopil se netradi ními instrumenty z  Indonésie a  do  zbran povolal smy kovací program Kyma. Organický výsledek ty dlouhých kompozic p ipomene t eba  italského horského muže Alio Die, který podobným  zp sobem žasne nad vizuálními i sonickými mikrozázraky p  írody. Nahrávka vznikla primárn jako výsledek residentury na Univesity Of York v rámci projektu New Aesthetics In Computer Music a hodí se do sou asné reality sychravého konce roku. – PZ

View Release