Review of E.A.D.G.B.E. [12k1025]

His Voice (CZ)

Kompilace s vymluvnym názvem E•A•D•G•B•Esi klade za cíl jemnì naèrtnout poslední velky mezník v mnohasetleté historii hudebního nástroje zvaného kytara – tedy jeho propojení s vöemocnymi poèítaèi a softwarem. Tento svazek (zviditelnìny pøedevöím osobností Christiana Fennesze) mùûeme sice chápat jako pouhy symbol kompromisu mezi hypotetickym digitálním chladem a akustickym teplem, nelze vöak popøít, ûe pøedkládá nové, prozatím jen málo prozkoumané hudební pole s nadìjnym potenciálem. Znaèka 12k zde prezentuje variace vìrné jejímu minimalistickému konceptu a nesnaûí se tedy o komplexní shrnutí scény. Vöichni ètyøi zúèastnìní umìlci – duo Fonica (JP), Keith Fullerton Whitman (aka Hrvatski, US), Sébastian Roux (öéf tymu zabyvajícího se prostorovou akustikou paøíûského IRCAM, FR) a Christopher Willits (US) – ale zvuk strun pøesto osobitì posouvají rùznymi smìry, díky èemuû kolekce zùstává zajímavou. Aanci dostává vrstvení ploch v ambientní abstrakce, práce s dynamikou a efektováním jednotlivych zvukù, zahalování potlaèeného brnkání nánosem praskavych jednièek a nul a koneènì pak zøejmì nejpùsobivìjöí (ale paradoxnì také nejjednoduööí) Willitsùv softwareovy rozklad melodické hry.

View Release