Review of Apikal.Blend [12k1022]

His Voice (CZ)

Pokud ve vás sci-fi pøedstava robotù s vlastními emocemi vûdy vyvolávala jen nevìøícny úsmìv a odsouzení kníûky/filmu do kategorie ubohy brak, vìzte, ûe v hudební oblasti se tyto zdánlivì nesluèitelné elementy jiû léta mísí a chystají se zaklepat na dvíøka absolutní vìrohodnosti. Novinka v Norimberku narozeného, avöak v Paøíûi pùsobícího Jürgena Heckela neboli Sogar s názvem Aplikal.Blend toho budiû znamenitym pøíkladem: èistá technologie a pøeci nepopiratelny náladotvorny náboj. V souèasném ambientním dìní sílí tendence opomíjet nejen skuteèné hudební nástroje (a zvuky z nich pocházející), ale i veökery materiál tak øíkajíc pøírodní (samply deötì, vrzání dveøí, lidskych hlasù apod.), a èerpat pouze z digitálního nitra moderního vybavení. Sogar v tomto smyslu není úplnym puristou – drobnì vyuûívá kytary (i kdyû prakticky nedeöifrovatelné) – své køehké struktury vöak buduje za pomoci nánosù poèítaèového smetí, obrovského spektra celkem milych útrûkù poruch a snad jakési vnitøní hardwareové mluvy v podobì pøeváûnì vysokymi tóny nadlehèovanych interferencí. Dùslednì rozvíjí atributy dneöní abstrakce: zakládá si na nerozluötitelnosti zajiöùované podstatnym podílem nahodilého, nepravidelného vyskytu jednotlivych cihel stavby, mnohavrstvostí a neodkladnym trápením a deformováním stálejöích, hlavní motivy pøináöejících èástic. Posluchaè nedostává pøíleûitost se k èemukoli pøimknout (náznaky rytmù se objevují jen s krátkodobì ve smyèkách opakujícími se celky) a musí ty mírumilovné, do sebe volnì vplouvající, leè dostateènì usmìrnìné shluky zvukù akceptovat v jejich podivné celistvosti. Vysledek pøitom dokáûe byt totoûny s dojmem odnáöenym tøebas z pøímoèarého klavírního kusu, jen tu navíc zùstává bonus ve formì potìöení z ponoru do bohatství a vlastního charakteru pøítomnych pøísad. Kanadská znaèka 12k Taylora Deupreeho obvykle pøedkládá lidskym pohnutkám odcizené minimalistické studie, se Sogar vöak demonstruje sloûitost, v níû Amorovy öípy penetrují neûivé.

View Release